阿弥陀经原文网
标题

佛说阿弥陀经全文注音版

来源:阿弥陀经原文网作者:尹昶皓时间:2019-02-15 21:19:04
rú shì wǒ wén yī shí fó zài shè wèi guó qí shù jǐ gū dú yuán yǔ dà bǐ qiū sēng如是我闻。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园。与大比丘僧。qiān èr bǎi wǔ shí rén jù jiē shì dà ā luó hàn zhòng suǒ zhī shí千二百五十人俱。皆是大阿罗汉众所知识。

佛说阿弥陀经全文注音版

佛说阿弥陀经全文注音版:

rú shì wǒ wén yī shí fó zài shè wèi guó qí shù jǐ gū dú yuán yǔ dà bǐ qiū sēng

如是我闻。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园。与大比丘僧。

qiān èr bǎi wǔ shí rén jù jiē shì dà ā luó hàn zhòng suǒ zhī shí

千二百五十人俱。皆是大阿罗汉众所知识。

zhǎng lǎo shè lì fó mó hē mù jiàn lián mó hē jiā shè mó hē jiā zhān yán

长老舍利弗。摩诃目犍连。摩诃迦叶。摩诃迦旃延。

mó hē jù chī luó lí pó duō zhōu lì pán tuó qié nán tuó ā nán tuó

摩诃俱絺罗。离婆多。周利槃陀伽。难陀。阿难陀。

luó hòu luó jiāo fàn bō tí bīn tóu lú pō luó duò jiā liú tuó yí mó hē jié bīn nuó

罗睺罗。憍梵波提。宾头卢颇罗堕。迦留陀夷。摩诃劫宾那。

báo jū luó ā nuó lóu tuó rú shì děng zhū dà dì zǐ

薄拘罗。阿那楼驮。如是等。诸大弟子。

bìng zhū pú sà mó hē sà wén shū shī lì fǎ wáng zǐ ā yì duō pú sà

并诸菩萨摩诃萨。文殊师利法王子。阿逸多菩萨

qián tuó hē tí pú sà cháng jīng jìn pú sà yǔ rú shì děng zhū dà pú sà

乾陀诃提菩萨。常精进菩萨。与如是等诸大菩萨。

jí shì tí huán yīn děng wú liàng zhū tiān dà zhòng jù

及释提桓因等。无量诸天大众俱。

ěr shí fó gào zhǎng lǎo shè lì fó cóng shì xī fāng guò shí wàn yì fó tǔ

尔时佛告长老舍利弗。从是西方过十万亿佛土。

yǒu shì jiè míng yuē jí lè qí tǔ yǒu fó hào ā mí tuó jīn xiàn zài shuō fǎ

有世界名曰极乐。其土有佛。号阿弥陀。今现在说法。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
处世不必邀功,无过便是功 处世不必邀功,无过便是功

处世不必邀功,无过便是功;与人不求感德,无怨便...

士君子立言,贵平正,尤贵 士君子立言,贵平正,尤贵

士君子立言,贵平正,尤贵精详。古诗原文[挑错/完...

处世不必邀功,无过便是功 处世不必邀功,无过便是功

处世不必邀功,无过便是功;与人不求感德,无怨便...

临阵磨枪 临阵磨枪

临阵磨枪成语名称临阵磨枪成语拼音lín zhèn mó qiān...

临深履薄 临深履薄

临深履薄成语名称临深履薄成语拼音lín shēn lǚ bó成...

最新文章
丹心碧血 丹心碧血

丹心碧血成语名称丹心碧血成语拼音dān xīn bì xuè成...

临难不顾 临难不顾

临难不顾成语名称临难不顾成语拼音lín nàn bù gù成...

临难不慑 临难不慑

临难不慑成语名称临难不慑成语拼音lín nàn bù shè成...

临难不避 临难不避

临难不避成语名称临难不避成语拼音lín nán bù bì成...

临难铸兵 临难铸兵

临难铸兵成语名称临难铸兵成语拼音lín nàn zhù bīng...

临难苟免 临难苟免

临难苟免成语名称临难苟免成语拼音lín nàn gǒu miǎn...

丹书铁券 丹书铁券

丹书铁券成语名称丹书铁券成语拼音dān shū tiě quàn...

临食废箸 临食废箸

临食废箸...

丹凤朝阳 丹凤朝阳

丹凤朝阳成语名称丹凤朝阳成语拼音dān fèng cháo yá...

临难无慑 临难无慑

临难无慑成语名称临难无慑成语拼音lín nán wú shè成...

手机版 网站地图