阿弥陀经原文网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

佛说阿弥陀经全文注音版

发布时间:2019-02-15 21:19:04编辑:尹昶皓阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文

shè lì fó xià fāng shì jiè yǒu shī zǐ fó míng wén fó

舍利弗。下方世界。有师子佛。名闻佛。

míng guāng fó dá mó fó fǎ chuàng fó chí fǎ fó rú shì děng héng hé

名光佛。达摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恒河

shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng biàn fù sān qiān dà

沙数诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大

qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù

千世界。说诚实言。汝等众生。当信是称赞不

kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

可思议功德。一切诸佛所护念经。

shè lì fó shàng fāng shì jiè yǒu fàn yīn fó xiù wáng fó

舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。

xiāng shàng fó xiāng guāng fó dà yàn jiān fó zá sè bǎo huá yán shēn fó

香上佛。香光佛。大焰肩佛。杂色宝华严身佛。

suō luó shù wáng fó bǎo huá dé fó jiàn yī qiē yì fó rú xū mí shān

娑罗树王佛。宝华德佛。见一切义佛。如须弥山

fó rú shì děng héng hé shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé

佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌

xiāng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng

相。遍覆三千大千世界。说诚实言。汝等众生。

本文链接:佛说阿弥陀经全文注音版

上一篇:佛说阿弥陀经全文共多少字

下一篇:佛说阿弥陀经繁体文字

相关阅读

佛说阿弥陀经繁体文字
如是我聞。一時佛在舍衛國,祇樹給孤獨園。與大比丘僧,千二百五十人俱。皆是大阿羅漢,衆所知...
佛说阿弥陀经全文注音版
佛说阿弥陀经全文注音版:rú shì wǒ wén yī shí fó zài shè wèi guó qí shù jǐ gū dú yuán yǔ dà bǐ qiū...
佛说阿弥陀经全文共多少字
佛说阿弥陀经的正文是有1858个字的。当我们要开始修持一部经典的话,自然是要对这部经文有一定...