阿弥陀经原文网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

佛说阿弥陀经全文注音版

发布时间:2019-02-15 21:19:04编辑:尹昶皓阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文

shè lì fó ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén wén shuō ā mí tuó

舍利弗。若有善男子。善女人。闻说阿弥陀

fó zhí chí míng hào ruò yī rì ruò èr rì ruò sān rì ruò sì

佛。执持名号。若一日。若二日。若三日。若四

rì ruò wǔ rì ruò liù rì ruò qī rì yī xīn bù luàn qí rén

日。若五日。若六日。若七日。一心不乱。其人

lín mìng zhōng shí ā mí tuó fó yǔ zhū shèng zhòng xiàn zài qí qián shì

临命终时。阿弥陀佛。与诸圣众。现在其前。是

rén zhōng shí xīn bù diān dǎo jí dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè guó tǔ

人终时。心不颠倒。即得往生阿弥陀佛极乐国土。

shè lì fó wǒ jiàn shì lì gù shuō cǐ yán ruò yǒu zhòng shēng

舍利弗。我见是利。故说此言。若有众生。

wén shì shuō zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó tǔ

闻是说者应当发愿。生彼国土。

shè lì fó rú wǒ jīn zhě zàn tàn ā mí tuó fó bù kě

舍利弗。如我今者。赞叹阿弥陀佛。不可

sī yì gōng dé zhī lì dōng fāng yì yǒu ā chù pí fó xū mí xiāng fó

思议功德之利。东方亦有阿閦 鞞佛。须弥相佛。

dà xū mí fó xū mí guāng fó miào yīn fó rú shì děng héng hé shā shù

大须弥佛。须弥光佛。妙音佛。如是等恒河沙数

zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè

诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。

shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī

说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思

yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

议功德。一切诸佛所护念经。

本文链接:佛说阿弥陀经全文注音版

上一篇:佛说阿弥陀经全文共多少字

下一篇:佛说阿弥陀经繁体文字

相关阅读

佛说阿弥陀经繁体文字
如是我聞。一時佛在舍衛國,祇樹給孤獨園。與大比丘僧,千二百五十人俱。皆是大阿羅漢,衆所知...
佛说阿弥陀经全文注音版
佛说阿弥陀经全文注音版:rú shì wǒ wén yī shí fó zài shè wèi guó qí shù jǐ gū dú yuán yǔ dà bǐ qiū...
佛说阿弥陀经全文共多少字
佛说阿弥陀经的正文是有1858个字的。当我们要开始修持一部经典的话,自然是要对这部经文有一定...