阿弥陀经原文网

当前位置:首页 > 阿弥陀经全文

佛说阿弥陀经全文注音版

发布时间:2019-02-15 21:19:04编辑:尹昶皓阅读次数:

阿弥陀经佛说阿弥陀经佛说阿弥陀经全文

shè lì fó jí lè guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

舍利弗。极乐国土成就如是功德庄严。

yòu shè lì fó bǐ fó guó tǔ cháng zuò tiān yuè huáng jīn wéi dì

又舍利弗。彼佛国土常作天乐。黄金为地。

zhòu yè liù shí yù tiān màn tuó luó huā qí tǔ zhòng shēng cháng yǐ qīng dàn

昼夜六时。雨天曼陀罗华。其土众生。常以清旦。

gè yǐ yī gé chéng zhòng miào huā gòng yǎng tā fāng shí wàn yì fó

各以衣祴。盛众妙华。供养他方十万亿佛。

jí yǐ shí shí hái dào běn guó fàn sì jīng xíng

即以食时。还到本国。饭食经行。

shè lì fó jí lè guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

舍利弗。极乐国土。成就如是功德庄严。

fù cì shè lì fó bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá sè zhī

复次。舍利弗。彼国常有种种奇妙杂色之

niǎo bái hè kǒng què yīng wǔ shè lì jiā líng pín qié gòng mìng zhī niǎo

鸟。白鹤孔雀。鹦鹉舍利。迦陵频伽。共命之鸟

shì zhū zhòng niǎo zhòu yè liù shí chū hé yǎ yīn qí yīn yǎn

是诸众鸟。昼夜六时。出和雅音。其音演

chàng wǔ gēn wǔ lì qī pú tí fēn bā shèng dào fēn rú shì děng fǎ

畅五根五力七菩提分。八圣道分。如是等法。

qí tǔ zhòng shēng wén shì yīn yǐ jiē xī niàn fó niàn fǎ niàn sēng

其土众生。闻是音已。皆悉念佛念法念僧

shè lì fó rǔ wù wèi cǐ niǎo shí shì zuì bào suǒ shēng suǒ

舍利弗。汝勿谓此鸟。实是罪报所生。所

yǐ zhě hé bǐ fó guó tǔ wú sān è dào

以者何彼佛国土。无三恶道。

本文链接:佛说阿弥陀经全文注音版

上一篇:佛说阿弥陀经全文共多少字

下一篇:佛说阿弥陀经繁体文字

相关阅读

佛说阿弥陀经繁体文字
如是我聞。一時佛在舍衛國,祇樹給孤獨園。與大比丘僧,千二百五十人俱。皆是大阿羅漢,衆所知...
佛说阿弥陀经全文注音版
佛说阿弥陀经全文注音版:rú shì wǒ wén yī shí fó zài shè wèi guó qí shù jǐ gū dú yuán yǔ dà bǐ qiū...
佛说阿弥陀经全文共多少字
佛说阿弥陀经的正文是有1858个字的。当我们要开始修持一部经典的话,自然是要对这部经文有一定...